Adatkezelési tájékoztató

A SteveXMedia.hu (Tóth István, 53738259-1-25), a kapcsolatfelvétel, a honlapon tett látogatás során megadott adatokat nem adja ki harmadik félnek, nem értékesíti, és amennyiben már nem szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, szerződéskötéshez meg is semmisíti. Az adatok biztonságos módon, hitelesített kapcsolattal kerülnek rögzítésre és feldolgozásra.

Jelen adatvédelmi szabályzat, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.

Az adatkezelő adatai
Adatkezelő neve: Tóth István
Adatkezelő adószáma: 53738259-1-25
Adatkezelő e-elérhetősége: istvan.toth @ stevexmedia.hu
Telefon: +36 20 975 10 90

Az adatkezelő tevékenysége:
Videó készítés, vágás, szerkesztés.

A szolgáltatás igénybe vehető:
Telefonon
A honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon.

ÁLTALÁNOS FOGALMAK
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatkezelés célja:
Szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdések megválaszolása, információnyújtás, kapcsolattartói adatok rögzítése.

Az érintett személyes adatainak kategóriái (kezelt adatok köre):
Név, lakhely (csak város), e-mail cím.

Az adatkezelés ideje:
Csak a kapcsolattartás, szolgáltatás teljesítésének idejére, ezután az adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelés jogalapja:
Kizárólag olyan adatok gyűjtése és feldolgozása történik, amit a látogató önkéntesen bocsát a SteveXMedia.hu (Tóth István) rendelkezésére. Az adatokra a kapcsolattartás, kérdések megválaszolása céljából van szükség.
Az adatok semmiképpen sem kerülnek harmadik fél tulajdonába, ennek megakadályozása érdekében a StevexMedia.hu (Tóth István) mindent megtesz.

Az adatfeldolgozók kategóriái:
Az adattárolás elektronikus formában valósul meg. (e-mail)

Sütik (Cookie-k):
Az oldalon gyűjtött személyes adatok mellett előfordulhat, hogy a SteveXMedia.hu (Tóth István) személyes adatnak nem minősülő információt, adatot, véleményt is kérhet a látogatótól. A személyes adatnak nem minősülő adat megadásával hozzájárul a SteveXMedia.hu weboldal tartalmának fejlesztéséhez, hogy jobban megértse a látogatók szokásait.
Ezen adatok gyűjtéséhez a SteveXMedia.hu sütiket (cookie-kat) használ, amelyek ideiglenesen a böngészőből a látogató számítógépének meghajtójára kerülnek látogatás során. Ezek önmagukban nem használhatóak fel a látogató személyazonosságának beazonosításához.

Az érintettek jogai (személyes adatok módosítása, törlése, frissítése):
Amennyiben a kapcsolatfelvétel, a honlapon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon már megtörtént, a látogató bármikor kérhet felvilágosítást a SteveXMedia.hu (Tóth István) által kezelt adatairól, kérheti azok törlését, frissítését. Akár a +36 20 975 10 90-as telefonszámon, akár a istvan.toth @ stevexmedia.hu e-mail címen.

Direkt Marketing:
a SteveXMedia.hu (Tóth István) semmiképpen sem adja ki a kapcsolatfelvétel / kérdés megválaszolása során kezelt adatokat harmadik félnek, nem folytat semmilyen marketing jellegű megkeresést a későbbiekben.

Kiskorúak védelme:
A gyermekek személyes jogainak védelmében, 14. életévét be nem töltött kiskorú, és az egyébként cselekvőképtelen látogató csak a törvényes képviselő beleegyezésével adhat hozzájárulást.

14. életévét betöltött, de 16. életévét be nem töltött kiskorú, és az egyébként cselekvőképtelen látogató csak a törvényes képviselő beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást. A 16. életévét betöltött kiskorú önállóan adhat hozzájárulást, törvényes képviselőjének beleegyezése, utólagos jóváhagyása nem szükséges.